Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.skluzavky.cz, www.monkey´s.cz  (dále jen "Výrobek") a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

Prodávajícím je společnost Radek HEROLD - HEROLD (dále jen "Prodávající").

Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Výrobku, které je předmětem reklamace.

Tyto reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Výjimku tvoří nákup, kdy je Kupujícím podnikatelský subjekt (uvedeno IČ a/nebo DIČ na daňovém dokladu), v tomto případě se pak reklamace plně řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

Záruční podmínky
Délka záruční doby je uvedena na předávacím protokolu za Výrobek. Není-li tam uvedena je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně.

Vykazuje-li objednaný Výrobek zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání Výrobku, má Kupující právo Výrobek nepřevzít. V takovém případě bude Výrobek zaslán zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

V případě, že se při užívání Výrobku Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Výrobku, může Kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat Reklamaci.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Toto odstoupení musí být učiněno Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí Výrobku Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí Výrobku od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Více podrobností o odstoupení od smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách.

Vyřizování reklamací
Reklamaci Výrobku je možno provádět buď v provozovně Prodávajícího v Kutné Hoře, Čáslavská 229, nebo v síti autorizovaných prodejců. Pro reklamaci je nezbytně nutné předložit originál daňového dokladu.
Pro  vyřizování reklamace v provozovně Prodávajícího je možné Výrobek předat osobně nebo prostřednictvím přepravní služby. V případě, že Kupující bude požadovat řešení Reklamace formou opravy, má Prodávající právo ho přesměrovat na autorizovaného prodejce.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci na adresu provozovny Prodávajícího, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  1. Výrobek byl užíván nebo udržován v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými či jinými normami nebo s obvyklým způsobem užívání nebo údržby Výrobku, v důsledku neodborné nebo chybné montáže
  2. poškození výrobku je způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (bouřka, požár, teplo, aj.)
  3. došlo k mechanickému poškození výrobku (pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, aj.)
  4. k poškození Výrobku došlo nevhodnými provozními podmínkami
  5. došlo k poškození, úpravě nebo jinému zásahu do Výrobku, provedenými k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním Výrobku.

Závěrečná ustanovení
V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit Reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané Reklamace vzhledem k povaze Výrobku a vady.

Tyto reklamační podmínky vstupují v platnost dnem 1. ledna 2008. Změny vyhrazeny

 

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení